Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne. Definicje


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Amber IT.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Amber IT – Amber IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, 40-514, Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000820876, NIP: 9542811432, numer REGON 385234716, e-mail: biuro@amber-it.pl;

b) Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie pod adresem: www.bluecloud.pro/panel/plany;

c) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

d) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierający z Amber IT Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) lub Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla którego Umowa nie ma charakteru zawodowego;

e) Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła, po dokonaniu Rejestracji;

f) Opłaty – opłaty należne Amber IT od Użytkownika zarejestrowanego, który korzysta z Usług płatnych, w wysokości wskazanej w Cenniku i uzależnionej od wybranego przez Użytkownika zarejestrowanego rodzaju Konta;

g) Pliki – wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie lub przesyłane za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom lub osobom trzecim;

h) Polityka prywatności – Polityka prywatności Serwisu, dostępna pod adresem https://bluecloud.pro/rodo;

i) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny na stronie: https://bluecloud.pro/regulamin/;

j) Rejestracja – proces polegający na poprawnym wypełnieniu formularza dostępnego w Serwisie, założeniu Konta oraz upoważnieniu Amber IT do przechowywania i przetwarzania danych;

k) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

l) Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Amber IT dostępna pod adresem: www.bluecloud.pro;

m) Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Amber IT a Użytkownikiem;

n) Usługa – płatna lub bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Amber IT, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Serwisu;

o) UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

p) Użytkownik – Użytkownik niezarejestrowany i Użytkownik zarejestrowany;

q) Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wchodzi na stronę internetową Serwisu lub korzysta z usług Serwisu bez Rejestracji;

r) Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i korzysta z Konta w wersji darmowej albo z Konta w wersji płatnej i uiszcza na rzecz Amber IT Opłaty.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i akceptacja ich w całości.

§ 2

Rodzaje Usług


1. Serwis jest platformą służącą do przechowywania Plików zamieszczonych przez Użytkownika oraz transferu Plików i zarządzania tymi transferami.

2. Za pośrednictwem Serwisu Amber IT świadczy Usługi polegające na:

a) dostępie do zawartości Serwisu, w tym treści, artykułów, informacji, materiałów i ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz informacji o aktualnych ofertach, rodzajach płatnych Kont wraz z ich opisami i aktualnym Cennikiem;

b) możliwości założenia i utrzymywania Konta;

c) transferze Plików;

d) zarządzania transferami Plików;

e) dostępie do formularza kontaktowego.

3. Amber IT zastrzega, że na stronach Serwisu mogą znajdować się odnośniki (linki) do innych stron internetowych, w tym serwisów społecznościowych, które posiadają odrębne regulaminy, zasady korzystania i warunki dotyczące ochrony prywatności.

§ 3

Zawarcie Umowy


1. Korzystanie z niektórych Usług jest możliwe tylko po zawarciu Umowy. Umowa może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Amber IT zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Zawarcie Umowy następuje:

a) w przypadku Usług bezpłatnych innych niż transfer Plików - w momencie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika;

b) w przypadku Usługi bezpłatnego transferu Plików - w momencie skorzystania, przez Użytkownika niezarejestrowanego lub Użytkownika zarejestrowanego korzystającego z Konta w darmowej wersji, z tej Usługi za pomocą funkcjonalności Serwisu;

c) w przypadku Usług płatnych - w momencie opłacenia Konta przez Użytkownika zarejestrowanego, tj. wniesienia Opłaty w wysokości przewidzianej dla danego rodzaju Konta płatnego, w wybranym modelu subskrypcyjnym.

§ 4

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezarejestrowanych


1. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony, jednak Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać wyłącznie z funkcjonalności Serwisu wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a), c) i e) Regulaminu.

2. W ramach Usługi bezpłatnego transferu Plików Użytkownicy niezarejestrowani mogą:

a) transferować Pliki o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 7 (siedmiu) gigabajtów w ramach jednorazowego transferu;

b) generować i dzielić się linkami do przesyłanych Plików;

c) załączać wiadomości tekstowe do przesyłanych Plików;

d) wysyłać Pliki na maksymalnie 5 (pięć) adresów mailowych jednocześnie w ramach jednego transferu;

e) przechowywać Pliki w Serwisie do 7 (siedmiu) dni.

§ 5

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych


1. Użytkownicy zarejestrowani korzystający z darmowej wersji Konta, mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), b), c) i e) Regulaminu, a także usuwać przesłane Pliki oraz uzyskać dostęp do informacji dotyczących Usługi bezpłatnego transferu Plików, w tym daty przesłania Plików, liczby pobrań, odbiorców Plików oraz terminu dezaktywacji linku do pobrania Plików.

2. Użytkownicy zarejestrowani korzystający z płatnej wersji Konta, oprócz korzystania z Usług, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu i funkcjonalności wskazanej w ust. 1 powyżej, mogą:

a) korzystać ze zwiększonej przestrzeni dyskowej i funkcjonalności, dostępnych w ramach oferowanych przez Amber IT rodzajów kont płatnych: Konto PRO Basic, Konto PRO Standard oraz Konto PRO Premium;

b) wysyłać Pliki na maksymalnie 70 (siedemdziesięciu) adresów mailowych jednocześnie;

c) przechowywać Pliki na serwerach Amber IT przez cały okres trwania Umowy;

d) zarządzać powiadomieniami;

e) korzystać z automatycznego uzupełniania adresu mailowego Użytkownika;

f) personalizować wygląd strony pobierania w Serwisie (w tym możliwość wyboru motywu kolorystycznego oraz dodawania własnego zdjęcia w tle).

3. Szczegółowy opis Kont, wraz z wysokością Opłat, jest dostępny na stronach Serwisu.

4. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do wnoszenia Opłat za korzystanie z wybranego przez siebie Konta płatnego, zgodnie z Cennikiem. Amber IT może wprowadzić okresowe wyłączenia obowiązku ponoszenia części lub całości Opłat, w szczególności przez pewien czas po założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie po raz pierwszy. Dodatkowe informacje na ten temat umieszczone są w Serwisie.

5. Amber IT ma prawo wprowadzać zmiany Cennika. W każdym przypadku zmiany będą miały zastosowanie do okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w czasie którego Amber IT wyśle na adres e-mail Użytkownika zarejestrowanego zawiadomienie o wprowadzonych zmianach. Amber IT zawiadomi Użytkownika o zmianie Cennika nie później niż w terminie 2 tygodni przed wejściem zmiany w życie. Użytkownik zarejestrowany, który nie wyraża zgody na zmianę Cennika ma prawo rozwiązać Umowę zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Usług płatnych po wejściu zmian Cennika w życie oznaczać będzie zgodę Użytkownika zarejestrowanego na ich wprowadzenie.

§ 6

Warunki techniczne korzystania z Serwisu


1. W celu korzystania przez Użytkowników z Serwisu, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) zapewniać dostęp do sieci Internet;

b) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

c) przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;

d) posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli;

2. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

3. Amber IT może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem.

4. W przypadku aktualizacji, uaktualnień lub usług, które mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu, Amber IT informuje Użytkownika o takiej ewentualności. W informacji kierowanej do Użytkownika zawarte jest wskazanie możliwości wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w przypadku braku zgody na takie aktualizacje, uaktualnienia lub usługi.

§ 7

Zasady korzystania z Serwisu


1. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Użytkownik zarejestrowany nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez siebie w Serwisie, w tym w szczególności Pliki oraz treść wiadomości wysyłanych wraz z przesyłanymi Plikami.

4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające zasady współżycia społecznego. W szczególności zakazane jest:

a) zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Serwisu;

b) zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;

c) zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

d) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

e) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

f) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

g) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

h) przeprowadzanie w stosunku do Serwisu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis w jakikolwiek inny sposób;

i) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

j) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Amber IT (lub podmiotów osobowo bądź kapitałowo powiązanych z Amber IT);

k) zamieszczanie odnośników do stron i Plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści;

5. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

6. Celem uczynienia zadość wymogom UŚUDE Amber IT niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

§ 8

Odstąpienie od Umowy


1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu odstąpienia od Umowy należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową. przy czym do zachowania terminu, wskazanego w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w § 14 ust. 6 Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, oraz jest dostępny w panelu Użytkownika.

3. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Amber IT zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszelkie dokonane płatności niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W przypadku wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy po wykonaniu przez Amber IT części świadczenia, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, jeżeli złożył wyraźne żądanie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Amber IT świadczenia z uwzględnieniem ceny wybranego przez Klienta Konta.

§ 9

Rozwiązanie Umowy. Usunięcie Konta


1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że:

a) Umowa o świadczenie Usługi bezpłatnego transferu Plików ulega automatycznemu rozwiązaniu po upływie 7 dni od momentu jej zawarcia (daty transferu), chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik zawarł z Amber IT umowę o świadczenie Usług płatnych, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu, a Umowa o świadczenie Usługi,

b) Umowa o świadczenie Usługi polegającej na utrzymaniu darmowej wersji Konta ulega rozwiązaniu przez usunięcie Konta w Serwisie przez Użytkownika, a w przypadku braku logowania się przez Użytkownika na Konto w okresie kolejnych 12 miesięcy, przez usunięcie Konta w Serwisie przez Amber IT.

2. Umowa o świadczenie Usług płatnych może być rozwiązana przez Użytkownika Zarejestrowanego przez usunięcie Konta w Serwisie za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach Konta, w tym przez pobranie formularza i następnie odesłanie go na adres e-mail podany w § 14 ust. 6 Regulaminu, lub przez pisemne zgłoszenie Amber IT żądania usunięcia Konta na adres pocztowy wskazany w § 14 ust. 6 Regulaminu. W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Amber IT wyżej wskazanego żądania.

3. Po usunięciu Konta wszelkie treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika zarejestrowanego, w tym Pliki, przestaną być dostępne. Amber IT może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika zarejestrowanego, który nie uiszcza Opłat przez okres dłuższy niż miesiąc. Po 12 (dwunastu) miesiącach braku aktywności ze strony Użytkownika zarejestrowanego przez Konto Użytkownika jest usuwane.

4. Użytkownik ma możliwość przywrócenia zawieszonego Konta w okresie do 12 miesięcy od daty zawieszenia. W przypadku Konta Użytkownika zarejestrowanego przywrócenie Konta do wersji PRO Free wiąże się z usunięciem wszystkich dotychczasowych Plików związanych z Kontem.

5. Amber IT może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wzywania Użytkownika do zaprzestania naruszeń, jeżeli Użytkownik:

a) podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe i bezpieczne wykonywanie przez Amber IT;

b) naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przechowywanie lub rozpowszechnianie przy użyciu Serwisu materiałów zabronionych przepisami prawa karnego lub w sposób naruszający prawa autorskie osób trzecich, w związku ze świadczeniem Usługi.

6. Amber IT może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem zarejestrowanym przez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownikowi korzystającemu z Usług płatnych zwracane są Opłaty uiszczone na rzecz Amber IT na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych, następujących po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 10

Reklamacje


1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu lub świadczeniem Usługi na adres mailowy Amber IT: biuro@amber-it.pl lub pisemnie na adres siedziby Amber IT: ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz jej adres e-mail (nie należy przesyłać hasła);

b) oznaczenie Usługi / funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.

3. W przypadku braku wymaganych informacji, Amber IT może wezwać osobę zgłaszającą reklamację do ich uzupełnienia.

4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Amber IT może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpoznawane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Amber IT reklamacji zawierającej wszystkie dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Amber IT niezwłocznie poinformuje osobę zgłaszającą reklamację pocztą elektroniczną.

6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może skorzystać z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystać z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8. Amber IT informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Amber IT.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

3. W celu wykonania Umowy, Użytkownik powierza Amber IT przetwarzanie danych osobowych osób trzecich podanych lub w inny sposób ujawnionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności danych osobowych zawartych w Plikach. Szczegółowe zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i integralną część Umowy zawartej pomiędzy Amber IT i Użytkownikiem, który korzysta z Usług w sposób opisany w niniejszym ustępie.

4. Sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Amber IT został opisany w Polityce prywatności.

§ 12

Prawa autorskie


Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczone przez właściwe przepisy prawa, bez zgody Amber IT jest zabronione (chyba że inaczej wskazano co do konkretnych materiałów na stronie: https://bluecloud.pro/prawa-autorskie/).

§ 13

Odpowiedzialność


1. Amber IT dokłada starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, ale zastrzega, że w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest prowadzenie, od czasu do czasu, prac polegających na naprawach, konserwacji, instalowaniu aktualizacji, przeglądach i rozbudowie Serwisu, jego poszczególnych elementów lub funkcjonalności, które mogą spowodować przerwy w dostępie do Serwisu lub Usług.

2. Amber IT będzie informować Użytkowników o zaplanowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez dostępne jej środki, w szczególności przez umieszczenie komunikatu w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem. O przerwach technicznych nieplanowanych, w szczególności związanych z wystąpieniem awarii lub siły wyższej, Amber IT powiadomi Użytkowników, w dostępnym trybie, bez zbędnej zwłoki.

3. Wobec osób niebędących Konsumentami, Amber IT nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

b) przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Amber IT;

c) umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Amber IT, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich;

d) podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami;

e) działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Użytkownik lub, których produkty nabył Użytkownik, poprzez skorzystanie z przekierowania zamieszczonego w Serwisie;

f) ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;

g) szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika;

h) wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Serwisu (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Amber IT;

i) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Amber IT;

j) brak możliwości świadczenia usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Amber IT korzysta przy realizacji Usług;

k) za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Amber IT, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie albo na których znajdują się odnośniki do Serwisu.

4. Treść § 13 ust. 3 Regulaminu należy interpretować w ten sposób, że wobec Konsumentów, Amber IT odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumenta.

5. Za zawartość i przeznaczenie Plików przesyłanych za pośrednictwem Serwisu oraz poprawność adresów e-mail podawanych przez Użytkownika w celu skorzystania z Usługi transferu Plików, a także prawo do podania Amber IT adresów e-mail lub innych danych osobowych osób trzecich w związku z korzystaniem z Usług, odpowiedzialny jest Użytkownik.

6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. W ramach Serwisu Użytkownik korzystający z Konta w wersji płatnej może uiszczać Opłaty za pośrednictwem systemów płatności online należących do podmiotów trzecich innych niż Amber IT. Amber IT nie pobiera od Użytkownika zarejestrowanego korzystającego z Konta w wersji płatnej jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu korzystania przez tego Użytkownika z systemów płatności online, o których mowa powyżej (przy czym niewykluczone jest, że takie opłaty lub prowizje pobierać może podmiot będący właścicielem płatności online, za pośrednictwem którym dokonywane są Opłaty).

8. Amber IT nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

§ 14

Postanowienia końcowe


1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem.

2. W przypadku Konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Amber IT a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Amber IT.

4. Amber IT zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z uwzględnieniem zachowania uprawnień Użytkowników. O każdej zmianie Regulaminu Amber IT poinformuje Użytkowników w drodze wiadomości e-mail (dotyczy Użytkowników zarejestrowanych) lub komunikatu zamieszczonego na stronie Serwisu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli przed upływem terminu wejścia zmian Regulaminu w życie Użytkownik nie wypowie Umowy w sposób wskazany w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu w takim wypadku uzależnione będzie od akceptacji zmienionego Regulaminu.

6. Dane kontaktowe, pod którymi Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Amber IT to adres poczty elektronicznej: biuro@amber-it.pl, telefon: +48 32 725 49 24 i adres: ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2021 roku.


Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz tutaj