Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Amber IT – Amber IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000820876, identyfikująca się NIP: 9542811432 i numerem REGON 385234716, wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 PLN, e-mail: biuro@amber-it.pl;

2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Amber IT dostępny pod adresem: www.bluecloud.pro;

3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny na stronie: https://bluecloud.pro/regulamin/ lub po przejściu do zakładki „Regulamin” znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Amber IT;

5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierający z Amber IT Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Amber IT, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;

7. Pliki – wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w tym w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom;

8. Formularz – formularz elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika inicjuje procedurę zakładania Konta i zawarcia Umowy z Amber IT;

9. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła po dokonaniu rejestracji w Serwisie. W trakcie rejestracji Użytkownik może założyć darmową wersję Konta lub jedną z płatnych wersji Konta. W ramach płatnych Kont dostępne są: Konto PRO Basic, Konto PRO Standard oraz Konto PRO Premium. Konta różnią się między innymi dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu oraz rozmiarem przysługującego Użytkownikowi transferu Plików;

10. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Amber IT a Użytkownikiem w momencie aktywacji Konta;

11. Opłaty – opłaty należne Amber IT od Użytkownika za świadczenie Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku i uzależnionej od wybranego przez Użytkownika rodzaju Konta;

12. Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie pod adresem: www.bluecloud.pro/panel/plany/

13. Dane – dane Użytkownika, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji Umowy;

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).


2. Postanowienia ogólne

16. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.

17. Amber IT kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej.

18. Dane kontaktowe, pod którymi Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Amber IT to:

18.1. adres poczty elektronicznej: biuro@amber-it.pl

18.2. telefon: +48 32 725 49 24;

18.3. adres: ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice.

19. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na stronie głównej Serwisu. Regulamin może również zostać nieodpłatnie pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.

20. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

21. Z Serwisu mogą korzystać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani Użytkownicy, przy czym niezarejestrowani Użytkownicy oraz zarejestrowani Użytkownicy korzystający z Serwisu bezpłatnie mogą korzystać jedynie z wybranych lub ograniczonych funkcjonalności Serwisu.

22. Niezarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z takich funkcjonalności Serwisu jak:

22.1. transfer Plików o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 7 (siedem) gigabajtów;

22.2. generowanie i dzielenie się linkami do przesyłanych Plików;

22.3. załączenie wiadomości tekstowej do przesyłanych Plików;

22.4. wysyłanie Plików na maksymalnie 5 (pięć) adresów mailowych jednocześnie;

22.5. przechowywanie Plików na serwerach Amber IT do 7 (siedmiu) dni

23. Zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z takich funkcjonalności Serwisu jak:

23.1. transfer Plików o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) gigabajtów;

23.2. zarządzanie transferami Plików (możliwość otrzymywania informacji na temat liczby pobrań przesłanych Plików oraz terminu wygaśnięcia transferu);

23.3. generowanie i dzielenie się linkami do przesyłanych Plików;

23.4. załączenie wiadomości tekstowej do przesyłanych Plików;

23.5. wysyłanie Plików na maksymalnie 70 (siedemdziesięciu) adresów mailowych jednocześnie;

23.6. przechowywanie Plików na serwerach Amber IT przez cały okres trwania Umowy;

23.7. zarządzanie powiadomieniami;

23.8. automatyczne uzupełnianie adresu mailowego Użytkownika;

23.9. indywidualizacja wyglądu strony pobierania w Serwisie (w tym możliwość wyboru motywu kolorystycznego oraz dodawania własnego zdjęcia w tle);

23.10. otrzymywanie powiadomień o akcjach promocyjnych, reklamowych i innych działaniach Amber IT.


3. Rejestracja w Serwisie

24. Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Użytkownik wypełni i prześle Formularz oraz po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie Danych w Formularzu, dokona potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

25. Skuteczne przesłanie Formularza wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”);

26. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest tożsama z zawarciem z Amber IT Umowy;

27. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Amber IT zostaje zawarta na czas oznaczony zależny od wybranego przez Użytkownika rodzaju Konta;

28. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat (poza Opłatami należnymi za prowadzenie Konta w Serwisie);

29. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta w Serwisie;

30. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych Danych, w tym danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie;

31. Amber IT ma prawo odmowy założenia Konta w Serwisie dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa lub naraża Amber IT na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy lub Regulaminu;

32. Amber IT może wprowadzić okresowe wyłączenia od obowiązku ponoszenia części lub całości Opłat, w szczególności na pewien czas po założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie po raz pierwszy. Dodatkowe informacje na ten temat umieszczone są w Serwisie;

33. Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Serwisie;

34. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na inną osobę;

35. W przypadku braku uiszczania Opłat przez Użytkownika za kolejne okresy rozliczeniowe Konto Użytkownika jest blokowane. Po 12 (dwunastu) miesiącach braku aktywności ze strony Użytkownika przez Konto Użytkownika jest usuwane;

36. Użytkownik ma możliwość przywrócenia zablokowanego Konta. W przypadku Konta PRO BASIC, PRO STANDARD, PRO PREMIUM przywrócenie Konta do wersji PRO FREE wiąże się z usunięciem wszystkich dotychczasowych Plików związanych z Kontem Użytkownika;


4. Korzystanie z Serwisu

37. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym;

38. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Amber IT nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu;

39. Amber IT może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu;

40. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych;

41. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim;

42. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Amber IT i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy;

43. Amber IT ma prawo wprowadzać zmiany Cennika, jednak będą miały one zastosowanie do kolejnych okresów rozliczeniowych po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o wprowadzonych zmianach;

44. Użytkownicy nie będący Konsumentami z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu udzielają Amber IT nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na wykorzystywanie ich identyfikacji wizualnej (w tym nazw, logotypów, znaków i innych symboli firmy będących zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi) zarówno w zakresie warstwy słownej jak i graficznej, w celu umieszczania ich we wszelkich materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących Amber IT i Serwisu, sporządzanych i rozpowszechnianych zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych związanych z Amber IT lub Serwisem, w szczególności w celu informowania o Użytkownikach korzystających z Serwisu;


5. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

45. Serwis dostępny jest dla wszystkich urządzeń Użytkowników spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne;

46. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Amber IT, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

46.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;

46.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

46.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;

46.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli;

47. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

47.1. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Serwisu;

47.2. zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;

47.3. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

47.4. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

47.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

47.6. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

47.7. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

47.8. przeprowadzanie w stosunku do Serwisu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis w jakikolwiek inny sposób;

47.9. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

47.10. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Amber IT (lub podmiotów osobowo bądź kapitałowo powiązanych z Amber IT);

47.11. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści;

48. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim, jak również posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta;

49. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Amber IT może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług;

50. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez siebie w Serwisie, w tym w szczególności Pliki oraz treść wiadomości wysyłanych wraz z przesyłanymi Plikami;

51. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Amber IT upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym;

52. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Amber IT niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały;

53. Amber IT wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „Cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Użytkownik ma prawo ograniczenia stosowania plików Cookies jednak może wpłynąć to na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu;

54. Amber IT zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami;


6. Odpowiedzialność wobec Użytkowników niebędących Konsumentami oraz Konsumentów

55. Amber IT nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Amber IT nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej. Amber IT zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Serwisu;

56. Wobec osób niebędących Konsumentami Amber IT nie ponosi odpowiedzialności również za:

56.1. używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich;

56.2. zawartość przesyłanych Pliki, e-maile adresatów i zawartości wiadomości oraz inne materiały udostępniane przez Użytkowników za pomocą Serwisu;

56.3. zawartość Plików przesyłanych za pomocą Serwisu;

56.4. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

56.5. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik zawarł odpowiednie umowy;

56.6. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu;

56.7. niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;

56.8. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Amber IT;

56.9. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Amber IT, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich;

56.10. podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami;

56.11. działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Użytkownik lub, których produkty nabył Użytkownik, poprzez skorzystanie z przekierowania zamieszczonego w Serwisie;

56.12. ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;

56.13. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika;

56.14. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Serwisu (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Amber IT;

56.15. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Amber IT;

56.16. brak możliwości świadczenia usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Amber IT korzysta przy realizacji Usług;

56.17. za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Amber IT, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie albo na których znajdują się odnośniki do Serwisu;

57. Treść pkt. 6.2. powyżej należy interpretować w ten sposób, że wobec Konsumentów Amber IT odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumenta;

58. Amber IT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i przeznaczenie Plików;

59. Informacje zawarte w Serwisie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

60. W ramach Serwisu Użytkownik może dokonywać płatności za pośrednictwem systemów płatności online należących do podmiotów trzecich innych niż Amber IT. Amber IT nie pobiera od Użytkownika jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu korzystania przez Użytkownika z systemów płatności online, o których mowa powyżej (przy czym niewykluczone jest, że takie opłaty lub prowizje pobierać może podmiot będący właścicielem płatności online, za pośrednictwem którym dokonywane są Opłaty);


7. Tryb postępowania reklamacyjnego

61. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu lub świadczeniem Usługi na adres mailowy Amber IT: biuro@amber-it.pl;

62. Reklamacja powinna zawierać:

62.1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);

62.2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość;

63. W przypadku braku wymaganych informacji, Amber IT może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia;

64. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Amber IT może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji;

65. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Amber IT reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Amber IT niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Amber IT dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

66. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:

66.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

66.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

66.3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

67. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt 7.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl);

68. Amber IT informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;

69. Amber IT nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.


8. Rozwiązanie Umowy

70. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Amber IT, ma możliwość odstąpienia od zawartej z Amber IT Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu, wskazanego w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu adres;

71. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest dostępny w panelu Użytkownika;

72. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Amber IT zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszelkie dokonane płatności niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

73. Prawo odstąpienia wyłączone jest w przypadku, gdy Usługa została wykonana w całości na wyraźne życzenie Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

74. W przypadku wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy po wykonaniu przez Amber IT części świadczenia, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, jeżeli złożył wyraźne żądanie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Amber IT świadczenia z uwzględnieniem ceny wybranego przez Klienta Konta;

75. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta w Serwisie za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach Konta Użytkownika lub przez pisemne zgłoszenie Amber IT żądania usunięcia Konta (na adres wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu). W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Amber IT wyżej wskazanego żądania;

76. Po usunięciu Konta Użytkownika wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w tym Pliki, przestaną być dostępne;

77. Amber IT może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

77.1. nie uiszcza Opłat należnych Amber IT w terminach lub w wysokościach określonych w Cenniku i Regulaminie;

77.2. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe i bezpieczne wykonywanie przez Amber IT;

77.3. naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku ze świadczeniem Usługi;

77.4. utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług przez Amber IT;

78. Amber IT może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 7 (siedmio) dniowego okresu wypowiedzenia;

79. Zawieszenie Usługi bądź wypowiedzenie Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Z dniem zawieszenia świadczenia całości bądź części Usługi następuje zaprzestanie jej świadczenia. W przypadku rozwiązania Umowy żadna z poniesionych przez Użytkownika Opłat nie jest Użytkownikowi zwracana;

80. Amber IT ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione do tego organy;

81. Wznowienie świadczenia Usług następuje po ustaniu przyczyn ich zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Użytkownika wszelkich wymagalnych Opłat i innych należności wobec Amber IT;

82. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem ważności Konta, a po upływie prawa do odstąpienia od Umowy, wysokość Opłat nie ulega zmniejszeniu.


9. Ochrona danych osobowych

9.1. Amber IT określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania przez Użytkownika może skutkować niemożnością prawidłowego świadczenia Usługi lub dostępu do Serwisu;

9.2. Amber IT przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Amber IT zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Amber IT sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usługi;

9.3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika przez Amber IT znajdują się w oddzielnej polityce prywatności udostępnianej w Serwisie.


10. Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Amber IT jest zabronione (chyba że inaczej wskazano co do konkretnych materiałów na stronie: https://bluecloud.pro/prawa-autorskie/).


11. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

11.1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem. W przypadku Konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta;

11.2. Amber IT może zmienić Regulamin, z uwzględnieniem zachowania uprawnień Użytkowników oraz konieczności ich odpowiedniego poinformowania;

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Amber IT, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Amber IT wskazany w ust. 1 pkt. 1. Regulaminu;

11.4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Serwisie oraz poprzez przesłanie go w wiadomości e-mail;

11.5. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy w sposób wskazany w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu w takim wypadku uzależnione będzie od akceptacji zmienionego Regulaminu;

11.6. Amber IT nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Amber IT zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych;

11.7. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu;

11.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.09.2020 roku;


Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz tutaj